کانال گفتگوی زنده پشتیبانی پایه

آمار

صورتک خندان

57.1 %

صورتک خنثی

42.9 %

صورتک غمگین

0.0 %

این 7 آخرین بازخوردها

پشتیبانی پایه / 59 پشتیبانی پایه / 48 پشتیبانی پایه / 41 پشتیبانی پایه / 40 پشتیبانی پایه / 30
پشتیبانی پایه / 27 پشتیبانی پایه / 23

تیم

مرجان
مرجان
بزرگ 100.0%
تایید 0.0%
بد 0.0%
Kia
Kia
هنوز امتیازدهی نشده
پویا
پویا
بزرگ 50.0%
تایید 50.0%
بد 0.0%